ચોઘડિયાં - શુભ

દિલ દરિયા જેવું રાખજો, નદીઓ સામેથી મળવા આવશે. વ્યક્તિ શુ છે એ મહત્વનું નથી. પણ વ્યક્તિમાં શુ છે એ બહુ મહત્વનું છે

श्री नरनारायण देव माता-पितानूं नाम शु हतुं ?
Posted by Swami NarNaरायण Shasત્રી - भुजमंदिर • 6 years ago

श्री नरनारायण देव माता-पितानूं नाम शु हतुं ?


"Be the first person to answer this."
Please login or register to leave your answer.

Copyright 2023. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.