ચોઘડિયાં - રોગ

દિલ દરિયા જેવું રાખજો, નદીઓ સામેથી મળવા આવશે. વ્યક્તિ શુ છે એ મહત્વનું નથી. પણ વ્યક્તિમાં શુ છે એ બહુ મહત્વનું છે

LIVE :- Shree Swaminarayan Shree Kashtabhanjan Dev Hanumanji Mandir - Salangpur


Copyright 2023. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.