ચોઘડિયાં - ઉદ્વેગ

હજારો ગુણ પ્રાપ્ત કરવા સહેલા છે, પરંતુ એક દોષને દુર કરવો મુશ્કેલ છે. બસ જેટલા દોષ દૂર કરતા જઇશું, એટલા જ આપણે મહાનતા તરફ આગળ વધતા જઇયે છીએ.

LIVE Darshan - Shree Swaminarayan Temple - Jetalpur


Copyright 2020. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.