ચોઘડિયાં - ઉદ્વેગ

સારા કામ કરતા રહો ભલે લોકો તમારા વખાણ ના કરે, અડધાથી વધુ દુનિયા ઊંઘતી હોય છતાં સૂર્ય ઉગે છે ને

View All Live Kathas


Sabha Mandap Kalupur Swaminarayan Mandir Darshan

(1 week ago)
Sabha Mandap Live Darshans from Shree Swaminarayan Mand...

LIVE :- Shree Swaminarayan Shree Kashtabhanjan Dev Hanumanji Mandir - Salangpur

(8 months ago)
Salangpur hanumanji- Official Started streaming on Mar...

LIVE :- Lakshya TV

(8 months ago)
Lakshya TV Started streaming on Jan 5, 2017 SUBSCRIBE...

LIVE Darshan - Shree Swaminarayan Temple - Jetalpur

(8 months ago)
Kalupur Mandir Started streaming 17 hours ago SUBSCRI...

LIVE Darshan - Shree Swaminarayan Temple - Vadtal

(8 months ago)
Vadtal mandir Started streaming on Mar 9, 2018 SUBS...

LIVE Darshan - Shree Swaminarayan Temple - Gadhpur

(8 months ago)
આપ નિહાળી રહય છો અક્ષર ધામનું મધ્ય સર્વોપરિ શ્રી સ્વામિ...

Kalupur LIVE Darshan - Shree Swaminarayan Temple

(8 months ago)
Shree Swaminarayan Mandir Kalupur is the first Mandir i...

Copyright 2018. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.