ચોઘડિયાં - શુભ

ન બોલાયેલા શબ્દોના તમે માલિક છો. અને બોલાયેલા શબ્દોના તમે ગુલામ. માટે બોલતા પહેલા વિચારો કે મારે માલિક બનવું છે કે ગુલામ

Contact Us


GET IN TOUCH call +919426618510

 snndapp@gmail.com


Copyright 2018. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.