ચોઘડિયાં -

પામવું અને ખોવું એ તો જીવનની રીત છે એમાં પણ ખુશ રહેવું એ અનોખી ચીજ છે, ખૂબ કઠિન હોય છે એવું જીવન પણ જો જીવી ગયા,તો તમારી જીત છે

Register


Male
Female
Cancel

Copyright 2023. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.